A- A A+

 

Prindi

„Puuetega inimestele haridus kättesaadavamaks“

EL_Sotsiaalfond - logod
Projekti kestvuse periood: 1.02.2011- 30.09.2012

Projekti kogumaksumus: 1 549 900 krooni

Projekti üldeesmärgiks on puuetega inimeste õppimisvõimaluste parendamine, koondades õppimisvõimaluste info ning kogutud  info kättesaadavaks tegemine, teavitades igas maakonnas sihtgruppi piirkondlike karjääriõppepäevade kaudu.

Karjääriõppe eesmärgiks on aidata arendada teadmist iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis aitavad siseneda töömaailma.

Projekti üldeesmärgi saavutamiseks tuleb koguda maakondade lõikes üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide kohta andmeid, eesmärgiga selgitada välja, millised on nendes erivajadustega inimeste õppimisvõimalused aastatel 2011-2012 ja 2012- 2013.

Kogutud info pannakse jooksvalt kodulehele. Info kodulehe kohta saadetakse võimalikult paljudele koolidele, omavalitsustele, mittetulundusühingutele ja puuetega inimeste kodadele.

Selleks, et info jõuaks ka sihtgrupini, on plaanis maakondlike karjääriõppepäevade korraldamine koostöös kohaliku puuetega inimeste koja ja maakonnas tegutsevate koolidega.

 Kodulehele info saamiseks kogutakse andmeid kõikide 639 kooli käest, kes tegelevad üld-, kutse- ja kõrghariduse valdkonnas. Andmete kogumise eesmärgiks on saada teavet, kas küsitletavas koolis on puuetega inimestele loodud õppimisvõimalused või on seal järgneval õppeaastal plaanis korraldada mõni täiendkoolituskursus, kuhu saavad õppima asuda ka erivajadusega inimesed. Kogutud info pannakse kodulehele, võimalusega sorteerida koole ka maakonna, eriala või koolide kaupa.

Igapäevaselt osutatakse karjäärinõustamisteenust Tallinna kontoris. Teenust viivad läbi kaks koolitusjuhti-karjäärinõustajat, kes vaheldumisi võtavad kliente privaatses ruumis vastu. Karjäärinõustajad teevad erivajadustega inimestele kutsesobivusteste, aitavad koostada ametlikke dokumente (CV, motivatsioonikirjad jms), soovitavad vastavaid koolitusi, abivahendeid, suhtlevad vajadusel ise otse koolitusasutusega, et leida parim lahendus puudega inimesele.

Maakondlikele karjääriõppepäevadele kutsutakse osalema puuetega inimesed, koolide ja koolitusasutuste esindajad, kohaliku omavalitsuste töötajad, teiste mittetulundusühenduste aktiivliikmed ja teised huvilised. Karjääriõppepäevade sisuks on erivajadustega inimeste mitmekülgsete  õppimisvõimaluste tutvustamine erinevates koolides ning  eri tasemetel. Iga karjääriõppepäeval osalenu saab teha kohapeal kutsesobivustesti ning konsulteerida karjäärinõustajaga, leidmaks endale sobivaima eriala, kooli või täiendkursuse. Õppepäevadel osalevad ka koolide spetsialistid, kes tegelevad või plaanivad hakata tegelema erivajadustega inimestega. Koostöö maakondlike koolitusasutustega on projekti esmane prioriteet, tagamaks ideejätkusuutlikkust.

Projekti lõpuks antakse välja ka infoteatmik puuetega inimeste õppimisvõimalustest, mida levitatakse paberkandjal üle Eesti.

Projekti tulemusena on Eestis tegutsev erivajadustega inimeste karjäärikeskus, mis korraldab edaspidi karjääriõppekursuseid, annab välja infoteatmikke, viib läbi karjäärinõustamisi ning haldab koolitusinfo veebilehekülge.

Projekti käigust on antud ülevaade blogis:

http://www.think.ee/?act=blog

Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella