A- A A+

 

Prindi

MTÜ THINK Eesti arengukava aastateks 2008-2010

 

THINK Eesti mission

MTÜ THINK Eesti (THINK) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, kelle missiooniks on edendada erivajadustega inimeste tööhõivet ja täiendkoolitust.

THINK Eesti visioon

THINK Eesti visiooniks on vabariikliku töö- ja koolituskeskuse kaudu sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, eelkõige puuetega inimeste tööhõive ja täiendkoolituse taseme tõstmisega.

Praegune olukord

MTÜ THINK Eesti on loodud 2004 aastal. Puuetega inimeste töö- ja koolituskeskus THINK tegeleb erivajadustega inimeste tööhõive edendamisega üle vabariigi.

THINK-i põhitegevused on olnud seniajani peamiselt koolituste korraldamised, vähemal määral ka karjäärinõustamine ja tööandjatega suhtlemine.

2004 aasta septembris käivitunud THINK e-õppe programmi abil alustasid 120 inimest koolitusprogrammi, mille lõpetasid 2006 aastal 50 inimest.

2006 aasta detsembris alustasid 63 inimest inglise keele kursusega (lõpetanuid 15), 20 inimest kodulehtede tegemise kursusega (lõpetanuid 13) , veebruaris 2007 PHP kursust alustasid 20 inimest (lõpetas 3)

Käesolevas arengukavas on välja toodud peamised põhisuunad ja rõhuasetused, millele on järgmisel 3 aastal vaja pöörata erilist tähelepanu.

MTÜ THINK Eesti arengukava  on  koostatud kooskõlastatult THINK Eesti juhatuse ja liikmetega   ning  arvestades nende poolt tehtud ettepanekuid.

Strateegilised suunad 2008-2010

Eelseisval perioodil tuleb senisest rohkem:  

 • Pakkuda erivajadustega inimestele võimalusi teostada end avatud tööturul. Aidata leida puudega inimesele endale sobivaim väljund töötamiseks (töövõtuleping, käsundusleping, tööleping, praktika).
 • Võimaldada erivajadustega inimestel osaleda täiendkoolitustel, korraldades neid ise ja suunata ka teiste poolt korraldatavatele koolitustele.
 • Vajadusel leida erivajadustega inimestele sobivad infotehnoloogilised abivahendid töötamiseks ja õppimiseks.
 • Koostöös partneritega edendada karjäärinõustamist erivajadustega inimestele.
 • Arendada MTÜ THINK Eesti  kui organisatsiooni ja tagada selle  jätkusuutlikkus.
 • Luua rahvusvaheliste organisatsioonidega head suhted koostööks. 

THINK Eesti   põhikirjast tulenevad eesmärgid ja ülesanded   aastateks 2007-2010

Eesmärgid ja  ülesanded:

I EESMÄRK: Puuetega inimeste tööhõive suurendamine

Ülesanded:

 1. kujundada positiivset avalikku arvamust (suhtlemine meediaga) puuetega inimestega seotud küsimustes;
 2. esindada vajadusel oma liikmete huve puuetega inimesi puudutavates küsimustes;
 3. pakkuda oma liikmetele tööd organisatsioonisiseselt;
 4. leida liikmetele ja mitteliikmetele sobivaid väljundeid töötamaks avatud tööturul, kasutades loodava tööportaali abi;

II EESMÄRK: Puuetega inimeste koolitamine

Ülesanded:

 1. Pakkuda koolitusi puuetega inimeste organisatsioonidele;
 2. Korraldada koolitusi erivajadustega inimestele ja nende pereliikmetele;
 3. Pakkuda koolitusi avatud teenusena.

III EESMÄRK :

Puuetega inimestele tehnoloogiliste abivahendite võimaldamine

Ülesanded:

 1. Otsida aktiivselt partnereid nii Eestist kui välismaalt tagamaks puuetega inimestele infotehnoloogilised abivahendeid nii õppimiseks kui töötamiseks.
 2. Teha koostööd tootjatega, et tõhustada abivahendite kättesaadavust ja kvaliteeti

IV EESMÄRK: Puuetega inimeste tööeelne ettevalmistus  ja puuetega inimeste tööhõivega seotud integratsiooni suurendamine

Ülesanded:

 1. Osaleda aktiivselt Euroopa Liidu tasandi programmides
 2. Karjäärinõustamise käivitamine.
 3. Tugevdada THINK Eesti liikmete ja teiste puuetega inimeste teadmisi Euroopa Liidu inimõiguste kohta
 4. Arendada ja tugevdada koostööd MTÜ-dega, äriettevõtetega ja avaliku sektoriga

V EESMÄRK: Puuetega inimeste tööhõive alase rahvusvahelise koostöö edendamine

Ülesanded:

 1. Luua suhteid rahvusvaheliste organisatsioonidega
 2. Teha ühiseid projekte, kasutades erinevate programmide võimalusi

MTÜ THINK Eesti vaatab oma arengukava üle vähemalt kord aastas ja vajadusel täiendab seda.

Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella