Kvaliteedi tagamise alused

MTÜ THINK Eesti lähtub täiskasvanutele täienduskoolituse korraldamisel asutuse põhimäärusest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja asutuse kursuste korraldusest. 

Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • MTÜ THINK Eesti koolituskeskuse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.
 • Õppekavad on avalikustatud asutuse kodulehel.

Koolitajate kvaliteedi tagamine

 • MTÜ THINK Eesti koolituskeskuse koolitajatel on erialane ettevalmistus või töökogemus ja/või koolitamise kogemus õpetataval erialal.
 • Koolitajatel on soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutse või täiskasvanute koolitamise kogemus.
 • Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse tunnivaatluste ja õppijate tagasiside põhjal. Tagasisidet jagatakse koolitajaga, vajadusel tehakse muudatused edasistes koolitustes.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • MTÜ THINK Eesti õppetöö toimub tavaliselt ühes õppehoones.
 • Õpperuumid on kujundatud ja sisustatud vastavalt koolituse eesmärgile ja sisule. Olemas on õppetööks vajalikud vahendid: data, ekraan, jalgadel tahvel markeritega jne.
 • Õppijatel on võimalus kasutada internetiühendust.
 • Juhul kui koolitusi korraldatakse väljaspool õpperuume, jälgitakse, et tagatud oleks kõik õppetööks vajalikud tingimused.
 • Õppekeskkonna kujundamisel küsitakse ja võetakse arvesse koolitajate ja õppijate tagasisidet.

Tagasiside kogumine

 • Koolituse kestel kogutakse õppijatelt ja koolitajatelt suulist tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatused, et tagada koolituse kõrge kvaliteet.
 • Koolituse lõpus küsitakse õppijatelt kirjalikku tagasisidet, mis täidetakse olenevalt koolitusest kas viimases tunnis kohapeal paberil või elektrooniliselt veebis. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse sisu, koolitaja, õppekeskkonna, õppetempo ja korralduse kohta. Tagasisidet jagatakse koolitajaga, seda analüüsitakse ning tulemuste põhjal viiakse vajadusel edaspidi sisse muudatused.