A- A A+

 

Prindi
KURSUSE ÕPPEKAVA
THINK KOOLITUSKESKUS
NIMI Soome keel algajatele (A1.)
AEG JA MAHT Algab 2015.a jaanuarist; 2 x 40 akadeemilist tundi, lisaks iseseisev töö
LÜHIKIRJELDUS Kursus on suunatud soome keele õppimist alustavatele inimestele. Koolituse sihtgrupiks on erivajadusega täiskasvanud, kes soovivad alustada soome keele õpinguid ning saada iseseisvaks õpingute jätkamiseks või jätkukursuse läbimiseks vastava aluspõhja. Oluline on omandada nii standardne kirjakeel kui ka õige hääldus, et saavutada rahuldavat võõrkeele mõistmist nii kirjalikus kui ka suulises väljenduses.
ÕPIVÄLJUNDID Kursuse läbinu…
  mõistab aeglast ja selget soomekeelset kõnet, mida ta kuuleb salvestuselt või elavas keelekeskkonnas (kirjakeelelähedane kõne).
  oskab hääldada soomekeelseid sõnu ja lugeda tekste õige häälduse ning rütmiga
  oskab arendada lühikesi igapäevaseid dialooge vestluspartneriga, kes vajadusel abistab
  tunneb ja oskab kasutada viisakusväljendeid, numbreid, järgarvsõnu ja kalendrit, ajaväljendeid, erinevaid küsimusi, isiku kirjeldamiseks ning CV koostamiseks vajaminevaid sõnu, rahvuste ja keelte kohta käivaid väljendeid, kooli ja töökoha, puhkuse ning ilma ja looduse kirjeldamiseks vajalikke väljendeid, tee juhatamiseks ning sisseostude tegemiseks vajalikku sõnavara, arvamust väljendavaid fraase, harrastustest kõnelemiseks tarvitatavaid väljendeid, e-posti ja peamiste internetiteenuste kasutamiseks vajalikke väljendeid
  oskab täita isikuandmetega ankeete ja teostada otsinguid soomekeelsetel internetilehekülgedel (nt sõidugraafikud)
  teab olulisemaid fakte Soome kohta (geograafia, loodus, ühiskond, kultuur, poliitika, sport)
  kultuuri poole pealt tunneb lihtsamaid ja enamlevinud soomekeelseid laulukesi ja luuletusi, oskab nimetada mõningaid tähtsamaid Soome kirjanikke jt kultuuritegelasi
  grammatikast tunneb verbide tüüpe ja pööramist, käändelõppude moodustamist, oleviku jaatavat ja eitavat lauset, asesõnade vorme, astmevaheldust, omastusliiteid, määravaid sõnu, sõnatüvesid ja -lõppe
HINDAMISVIIS Test
KOOLITAJA Maria-Magdalena Jürvetson, Tallinna Ülikooli lektor
NÕUDED OSALEMISEKS ÕPPETÖÖS Nõuded puuduvad
NÕUDED TUNNISTUSE SAAMISEKS Tunnistuse saamiseks on vajalik sooritada test vähemalt 51% ulatuses. 
LISA- INFORMATSIOON Õppematerjaliks on "Suomen mestari" 1.osa (autoriteks Sonja Gehring ja Sanni Heinzmann). Kasutusel on audiovisuaalne materjal, lehed ülesannetega ning mitmesugused Eestis või Soomes avaldatud keelematerjale (nii pildilised kui tekstilised). Lisaks on kursusel kasutusel muusika, videod, naljad, koomiksid, karikatuurid, muinasjutud, filmikatkendid ning kultuuri eri valdkondi tutvustavad tekstid. Samuti loeme lihtsamaid uudiseid ja päevakajalisi materjale. Kursusel osaleja saab viiteid ja soovitusi internetis leiduvatele õppematerjalidele, võimaldamaks tal võõrkeelega täiendavalt ja iseseisvalt tegeleda. Õppemeetodeid võib kohandada vastavalt konkreetse õppuri erivajadusele; nt kuulmispuudega isikul on lubatud salvestiste kuulamine asendada iseseisva harjutuse tegemisega õpikust või harjutustelehelt; nägemispuudega õppur ei pea täitma ülesandeid, mis seotud pildilise materjaliga jne. Kuna tegemist on eeskätt erivajadustega inimestele suunatud kursusega, oleme valmis paindlikuks õppeks ning arvestama õppijate individuaalsete vajadustega oma võimaluste ning õppekava piires.
KOOLITUSLUBA 6817HTM
Õppekava kinnitatud Juhataja: Kristi Kallaste                         Õpetaja: Maria-Magdalena Jürvetson
Kontakt Kristi@think.ee; Tel. 5347 8422 (Külliki Bode)
Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella